ពាក្យសុំចុះឈ្មោះអតិថិជន

សូមអរគុណចំពោះការចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង។ ដើម្បីទ្រទ្រង់ហាងរបស់អ្នកឱ្យរលូនសូមអនុវត្តតាមជំហានខាងក្រោម។
ប្រសិនបើអ្នកបំពេញបែបបទខាងក្រោមបុគ្គលិកផ្នែកលក់របស់យើងនឹងទាក់ទងអ្នកក្នុងរយៈពេល ៤៨ ម៉ោង។ យើងមានអំណរគុណដែលអាចធ្វើជំនួញជាមួយអ្នក។